Problemy ekonomicheskoi effectivnosti razmeshcheniya sotsialisticheskogo proizvodstva v S.S.S.R.
Read Online
Share

Problemy ekonomicheskoi effectivnosti razmeshcheniya sotsialisticheskogo proizvodstva v S.S.S.R.

  • 857 Want to read
  • ·
  • 56 Currently reading

Published by Nauka .
Written in English


Book details:

Edition Notes

Statement[edited by] Ya. G. Feigin.
ContributionsFeigin, Ya G.
ID Numbers
Open LibraryOL21158129M

Download Problemy ekonomicheskoi effectivnosti razmeshcheniya sotsialisticheskogo proizvodstva v S.S.S.R.

PDF EPUB FB2 MOBI RTF